Høringssvar på evt. lokalplan Torshøjvej/E45/Aarhus Syd motorvej

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en lokalplan for området ved Torshøjvej 59 mellem E45 og Aarhus Syd Motorvejen. Det har en størrelse på 18 hektar. Området rummer Hørkram Foodservice, der overvejer en udvidelse af Hørkram Foodservice på nabomatriklen og at ændre tilkørselsforholdene. Vejdirektoratet har principgodkendt den ændrede adgangsvej, som man gerne vil lave i forbindelse med rampeanlægget til E45. Fokuspunkter i planlægningen vil være adgangsforhold til virksomheden og til naboer, støjforhold til naboer, regnvandshåndtering og højspændingsledning på tværs af arealet. Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. I kan her se vores svar: Fællesrådet har ikke bemærkninger til evt. udarbejdelse af lokalplan. Men generelt har vi en bemærkning om, at lys på Hørkram er stærkt generende for det omkringliggende samfund og ikke mindst for den beboelse, der har direkte udsigt til området – dette gælder særligt Bering og Sønderholmvej m.v. 
Såfremt der skal lignende lys på eventuelle nye bygninger, skal det være projektørlys ind mod bygningen.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at det kommende cykelsti-system skal krydse indkørsel til Hørkram og det skal derfor sikres med trafiklys. Cykelstisystemet er i forbindelse med Bering-Beder-vejen

Høringssvar på forundersøgelse Elmetoften/Hovedvejen

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en ny lokalplan for området ved Hovedvejen/Elmetoften i Hasselager. Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for, at området kan bruges til bydelscenter med en dagligvarebutik. Bebyggelsen skal være i 2-3 etager. Området har i alt en størrelse på 5000 m2 og rummer lige nu både frisør/skønhedsklinik og Café Road House, mens den sydlige deler ubebygget. Ideen er at det eksisterende bliver revet ned for at bygge nyt. Der vil være en stueetage mod syd og mod Elmetoften med en dagligvarebutik på 1200m2. Mod nord og Hovedvejen vil være en 1. sal med erhverv (det der allerede er der i dag) og en 2. sal med boliger og/eller erhverv. Den sydlige del af grunden uden bygninger skal bruges til parkering.

Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. Fællesrådets svar: 
Den kommende bebyggelse ligger umiddelbart op til en villavej. Der skal være særlig opmærksomhed på støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer til den kommende dagligvarebutik samt støj fra kølemaskiner/frostvarelager. 
Der skal tages særligt højde for øget trafik. Der bør være tydeligt markerede svingbaner og eventuel regulering af trafikken Hovedvejen/Elmetoften. Konsekvensen af, at der ikke er en regulering af trafikken vil helt naturligt være, at man for at komme fra stedet og parkeringen vil køre ad Elmetoften via Poppeltoften og ad Hasselager Stationsvej for at komme ud til lysregulering. Dette gør, at fællesrådet er bekymret for en markant øget trafik på villavejene i området

Borgermøde 15. november kl. 19-21 i Lokalcenter Koltgården

Mere end 300 nye boliger i de kommende år! Nye stier, nye veje, nye områder. Meget vil ske. Hvordan synes du, Kolt-Hasselager skal udvikle sig? Flere bofællesskaber, olle-koller, højere bygninger og tættere? Mere erhverv – eller flere steder at mødes?
Det er NU du skal sige din mening. Kom til borgermøde og deltag i en workshop. Det er nemt. Mød op. Vælg dig ind på et emne. Sig din mening.
Sammen med en arbejdsgruppe fra idræts-, borger-, grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og skole tager vi referat fra aftenen og skriver visionen for vores område. Den vision læser kommunen i, når der laves nye planer for vores område.
Vi glæder os til at se dig.

INFO-MØDE på Koltgården

Fællesrådet indbyder til:
INFO-MØDE 30. OKTOBER kl. 19-21
i lokalcenter Koltgården.

Hvad sker der i Kolt-Hasselager?
Hvilke områder er udlagt til erhverv?
Hvor bliver der bygget boliger?
Hvilke planer er der for vores område?

Kom til Info-møde hvor en repræsentant fra Aarhus Kommune fortæller, hvad der er i gang her i området.

Info-mødet er også første skridt til at lave en beskrivelse af, hvad os der bor her i området har af ønsker til fremtidens Kolt-Hasselager. Den proces står Kolt-Hasselager Fællesråd for sammen med en arbejdsgruppe af repræsentanter fra idræts-, borger- og grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner osv. DU kan også være med. Men der er ingen forpligtelse. Du kan også blot suge information til dig den 30. oktober ?

Når salen i Lokalcenter Koltgården er fuld, lukkes dørene.

Informationsmøde om Bering-Beder vejen

Informationsmøde om den kommende proces for Bering-Beder vejen
onsdag den 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 i Grønløkkehallen
Kommunens folk er i gang med at planlægge og projektere den nye vej. Da det er et stort projekt, som kommer til at berøre mange borgere langs med vejen, har vi fem fællesråd i Aarhus Syd inviteret projektgruppen til, at informere om processen før beslutningerne ligger fast.
Dagsordenen er ikke fastlagt i skrivende stund. Mødet vil primært være informativt omkring den proces, der er igangsat nu, og klarlægge på hvilke tidspunkter du som borger har mulighed for at få indflydelse. Når dagsordenen er klar, bliver den annonceret på vores hjemmeside, Facebook samt ved opslag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil vide mere.
Mere information
Projektet med Bering-Beder vejen har hjemmesiden: https://bering-bedervejen.aarhus.dk
Desuden har Teknik & Miljø, Aarhus Kommune lavet en Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/1588110097968160/ eller søg på ”Bering-Beder vejen”.

Markedsdag

Bavnehøj Skole inviterer til markedsdag, hvor temaet er ”Frivillighed”, og vi håber meget, at I som virksomhed/forening/institution mv. har lyst – i samarbejde med os – til at vise, hvad I kan byde på.

Læs mere her: Markedsdag