Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bering-Bedervejen – status feb. 2019

Fællesrådet har været indkaldt til orienteringsmøde af Århus Kommune i forbindelse med projekteringen af Bering-Bedervejen.

Set fra fællesrådets side er der både positive og negative forhold i planlægningen på det stykke af vejen, som ligger i vores område.

Det positive i planerne er stisystemet, der er planlagt fra Hovvejen ved Enslev, langs Torshøjvej, over de to motorveje og frem til Edslev. Den er planlagt som en gang- og cykelsti og er forbundet med stisystemet Kolt.

Langs den nye vej vil der flere steder blive anlagt støjvolde/støjværn. På strækningen hos os er det foreløbig planlagt fra Hovedvejen og mod nordvest forbi Bering Kirke og beboelserne i dette område. En støjvold i måske 4 meters højde vil begrænse den værste støj for de berørte huse.

På 4 områder har Fællesrådet indvendinger i forhold til planerne.
– Støjberegningerne viser at beboelserne omkring Sønderholdvej/Sønderholmvænget også vil blive udsat for generende støj og disser beboelser er ikke omfattet den planlagt støjvold. For disse beboelser ønsker fællesrådet en løsning.
– Den kommende vej går relativ tæt på Enslev by. Heller ikke her er der planlagt støjvolde, men det ønsker fællesrådet skal undersøges nærmere.

To mere alvorlige punkter giver Fællesrådet anledning til kraftige indvendinger.
– Vejen igennem Bering by vil blive lukket for udkørsel til den nye vej. Det betyder, at der fremover kun er adgang via Hovedvejen. Det er stærkt utilfredsstillende for beboerne og virksomhederne i Bering. Fællesrådet henstiller til kommunen om, at finde en løsning som giver Bering en mere direkte adgang til området mod Kolt og Hasselager, som Bering naturligt er knyttet til. Der er forskellige muligheder.
– Et andet utilfredsstillende forhold er dimensioneringen af Torshøjvej fra Hovedvejen og frem til Århus Syd motorvejen. Mange kender denne strækning som næsten kaotisk i myldretiden. Vejstykket er kun planlagt som i dag med 2 spor. Ved motorvejsramperne er der planlagt trafiklys. Det vil gøre til- og frakørsel fra motorvejene mere sikker, men det vil ikke løse den manglende kapacitet. Fællesrådet henstiller derfor på det kraftigste til, at vejstykket planlægges som en 4-sporet vej.
Ovennævnte punkter er samlet i en henvendelse til kommunen og specielt til gruppen, der planlægger vejen. Vi håber, at Fællesrådet og dermed området vil blive hørt.