Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Referat fra borgermøde om Bering-Beder vejen

Denne artikel er udformet af Aarhus Kommune

Kommunen går i løbet af foråret i gang med anlægsarbejdet til Bering-Beder Vejen. Anlægsarbejdet vil påvirke lokalsamfundet her i Kolt-Hasselager og den overordnede trafik i området.

I slutning af februar er der licitation på det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder Vejen. Efter en planlægningsperiode på omkring en måned, går det største anlægsarbejde i Aarhus Kommunes historie i gang.

Både omfanget og placeringen af anlægsarbejdet vil få indflydelse på mange menneskers dagligdag. Særligt på Torshøjvej og Hovedvejen, vil det medføre forlængede rejsetider og væsentlige gener, når trafikken skal omlægges. I en periode vil det for eksempel være nødvendigt helt at lukke krydsområdet ved Torshøjvej, Hovedvejen og Hovvejen.

Det forberedende arbejde på Hovedvejen skal munde ud i en udvidelse af vejen, så der blandt andet kan laves svingspor til en ny Beringvej. I den forbindelse vil det eksisterende stiforløb på den vestlige side af Hovedvejen blive rykket længere ud. Arbejdet vil naturligt foregå i flere etaper, som foruden en fornuftig trafikafvikling skal sikre en tilstrækkelig sikker forbindelse for brugerne af cykelstierne.

Når de forberedende arbejder er afsluttet, og krydset lukkes, vil den primære trafikafvikling ske ad Hovedvejen, Hovvejen og Beringvej tilbage til Hovedvejen. Herfra fordeles trafikken mod hhv. Aarhus via Brunagervej-Bøgekildevej og mod motorvejene via Kolt Kirkevej og Svanlevvej.

Konsekvenserne ved at lukke krydset blev gennemgået på borgermødet d. 28 januar i Koltcenteret. Her blev der også præsenteret en løsning for, hvordan lukningen vil blive håndteret, så det fortsat er muligt at komme til og fra området. En af løsningerne bliver for eksempel, at der gives mulighed for gennemkørsel via nogle stiforbindelser, som selvfølgelig vil kræve, at bilisterne tager særligt hensyn til de øvrige brugere.

Der er i projektet arbejdet meget med at gøre perioden med de største gener så kort som muligt. Her er det lykkedes at indskrænke den til forventeligt ca. 3 måneder, hvilket er et absolut minimum for et anlægsarbejde af denne størrelse.

Bilister der benytter Hovvejen vil derimod opleve en længere omvej i en længere periode. Denne fastlægges dog først endeligt i samarbejde med entreprenøren, men modellen er valgt, da Enslev kan friholdes for gennemkørende trafik. Så snart det er muligt, vil der blive åbnet en midlertidig vej fra Hovvejen over den nye banebro til den nye del af Bering-Beder Vejen frem til Hovedvejen-Torshøjvej. Denne periode kan dog risikere at løbe helt frem til sommeren 2021.

Det er planen, at Bering–Beder Vejen skal stå færdig i slutningen af 2022.

Aarhus kommune vil løbende opdatere tidsplanen for alle arbejdere på strækningen, der vil være tilgængelig på https://bering-bedervejen.aarhus.dk/

Du kan løbende følge projektet og stille spørgsmål på https://www.facebook.com/groups/BeringBederVejen/