Bering-Bedervejen – status feb. 2019

Fællesrådet har været indkaldt til orienteringsmøde af Århus Kommune i forbindelse med projekteringen af Bering-Bedervejen.

Set fra fællesrådets side er der både positive og negative forhold i planlægningen på det stykke af vejen, som ligger i vores område.

Det positive i planerne er stisystemet, der er planlagt fra Hovvejen ved Enslev, langs Torshøjvej, over de to motorveje og frem til Edslev. Den er planlagt som en gang- og cykelsti og er forbundet med stisystemet Kolt.

Langs den nye vej vil der flere steder blive anlagt støjvolde/støjværn. På strækningen hos os er det foreløbig planlagt fra Hovedvejen og mod nordvest forbi Bering Kirke og beboelserne i dette område. En støjvold i måske 4 meters højde vil begrænse den værste støj for de berørte huse.

På 4 områder har Fællesrådet indvendinger i forhold til planerne.
– Støjberegningerne viser at beboelserne omkring Sønderholdvej/Sønderholmvænget også vil blive udsat for generende støj og disser beboelser er ikke omfattet den planlagt støjvold. For disse beboelser ønsker fællesrådet en løsning.
– Den kommende vej går relativ tæt på Enslev by. Heller ikke her er der planlagt støjvolde, men det ønsker fællesrådet skal undersøges nærmere.

To mere alvorlige punkter giver Fællesrådet anledning til kraftige indvendinger.
– Vejen igennem Bering by vil blive lukket for udkørsel til den nye vej. Det betyder, at der fremover kun er adgang via Hovedvejen. Det er stærkt utilfredsstillende for beboerne og virksomhederne i Bering. Fællesrådet henstiller til kommunen om, at finde en løsning som giver Bering en mere direkte adgang til området mod Kolt og Hasselager, som Bering naturligt er knyttet til. Der er forskellige muligheder.
– Et andet utilfredsstillende forhold er dimensioneringen af Torshøjvej fra Hovedvejen og frem til Århus Syd motorvejen. Mange kender denne strækning som næsten kaotisk i myldretiden. Vejstykket er kun planlagt som i dag med 2 spor. Ved motorvejsramperne er der planlagt trafiklys. Det vil gøre til- og frakørsel fra motorvejene mere sikker, men det vil ikke løse den manglende kapacitet. Fællesrådet henstiller derfor på det kraftigste til, at vejstykket planlægges som en 4-sporet vej.
Ovennævnte punkter er samlet i en henvendelse til kommunen og specielt til gruppen, der planlægger vejen. Vi håber, at Fællesrådet og dermed området vil blive hørt.

Høringssvar på evt. lokalplan Torshøjvej/E45/Aarhus Syd motorvej

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en lokalplan for området ved Torshøjvej 59 mellem E45 og Aarhus Syd Motorvejen. Det har en størrelse på 18 hektar. Området rummer Hørkram Foodservice, der overvejer en udvidelse af Hørkram Foodservice på nabomatriklen og at ændre tilkørselsforholdene. Vejdirektoratet har principgodkendt den ændrede adgangsvej, som man gerne vil lave i forbindelse med rampeanlægget til E45. Fokuspunkter i planlægningen vil være adgangsforhold til virksomheden og til naboer, støjforhold til naboer, regnvandshåndtering og højspændingsledning på tværs af arealet. Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. I kan her se vores svar: Fællesrådet har ikke bemærkninger til evt. udarbejdelse af lokalplan. Men generelt har vi en bemærkning om, at lys på Hørkram er stærkt generende for det omkringliggende samfund og ikke mindst for den beboelse, der har direkte udsigt til området – dette gælder særligt Bering og Sønderholmvej m.v. 
Såfremt der skal lignende lys på eventuelle nye bygninger, skal det være projektørlys ind mod bygningen.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at det kommende cykelsti-system skal krydse indkørsel til Hørkram og det skal derfor sikres med trafiklys. Cykelstisystemet er i forbindelse med Bering-Beder-vejen

Høringssvar på forundersøgelse Elmetoften/Hovedvejen

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en ny lokalplan for området ved Hovedvejen/Elmetoften i Hasselager. Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for, at området kan bruges til bydelscenter med en dagligvarebutik. Bebyggelsen skal være i 2-3 etager. Området har i alt en størrelse på 5000 m2 og rummer lige nu både frisør/skønhedsklinik og Café Road House, mens den sydlige deler ubebygget. Ideen er at det eksisterende bliver revet ned for at bygge nyt. Der vil være en stueetage mod syd og mod Elmetoften med en dagligvarebutik på 1200m2. Mod nord og Hovedvejen vil være en 1. sal med erhverv (det der allerede er der i dag) og en 2. sal med boliger og/eller erhverv. Den sydlige del af grunden uden bygninger skal bruges til parkering.

Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. Fællesrådets svar: 
Den kommende bebyggelse ligger umiddelbart op til en villavej. Der skal være særlig opmærksomhed på støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer til den kommende dagligvarebutik samt støj fra kølemaskiner/frostvarelager. 
Der skal tages særligt højde for øget trafik. Der bør være tydeligt markerede svingbaner og eventuel regulering af trafikken Hovedvejen/Elmetoften. Konsekvensen af, at der ikke er en regulering af trafikken vil helt naturligt være, at man for at komme fra stedet og parkeringen vil køre ad Elmetoften via Poppeltoften og ad Hasselager Stationsvej for at komme ud til lysregulering. Dette gør, at fællesrådet er bekymret for en markant øget trafik på villavejene i området

Proces for lokal udviklingsplan

Målet for denne proces er, at Kolt-Hasselager får en lokal udviklingsplan – en vision for, hvad vi som område gerne vil have mere og mindre af. Der er ikke tale om bestillingsseddel, men en vision for, hvad vi mener er væsentligt for en god udvikling i vores fælles område. Årsagen til, at vi skal have en lokal udviklingsplan er, at Aarhus Kommune kigger i den, når der laves overordnede planer for et område.

Kolt-Hasselager Fællesråd er paraplyorganisation for alle foreninger, institutioner, skole, erhverv i området. Enkelt-husstande kan også være medlem.

Bestyrelsen i Kolt-Hasselager Fællesråd er styregruppe for processen.
En arbejdsgruppe bygger visionen sammen med styregruppen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra erhvervsliv, skole, grundejerforeninger, borgerforeninger, idrætsforening, lokalhistorisk arkiv.

Den lokale udviklingsplan blev præsenteret på Fællesrådets generalforsamling 27. marts 2019. 

Processen forud var:

30. oktober 2018: Fællesrådet og arbejdsgruppen indbyder i fællesskab alle borgere i området til et fælles informationsmøde. Her fortæller en repræsentant fra Planområdet i kommunen om, hvad der er i gang her i området og hvad der er undervejs. Se mere her

31. oktober 2018: Arbejdsgruppe og fællesrådsbestyrelse drøfter drømmer og visioner for området ud fra temaer. Temaerne er lokale ideer og ønsker til områdets udvikling på kort og lang sigt. Emner som erhvervsudvikling, grønne arealer, miljø- og klimaforandringer, skole, trafik, aktiviteter for børn/unge/voksne, samlingspladser og fællesskab.

15. november 2018: Fællesråd og arbejdsgruppe indbyder hele Kolt-Hasselager til en workshop, hvor alle kan byde ind på deres holdning til temaerne.

Herefter samler arbejdsgruppen og Fællesrådet de mange input og skriver et udkast til en lokal udviklingsplan. Denne vendes med arbejdsgruppen og vedtages i Fællesrådet. Herefter sendes den i foråret 2019 til Aarhus Kommune.

 

Borgermøde 15. november kl. 19-21 i Lokalcenter Koltgården

Mere end 300 nye boliger i de kommende år! Nye stier, nye veje, nye områder. Meget vil ske. Hvordan synes du, Kolt-Hasselager skal udvikle sig? Flere bofællesskaber, olle-koller, højere bygninger og tættere? Mere erhverv – eller flere steder at mødes?
Det er NU du skal sige din mening. Kom til borgermøde og deltag i en workshop. Det er nemt. Mød op. Vælg dig ind på et emne. Sig din mening.
Sammen med en arbejdsgruppe fra idræts-, borger-, grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og skole tager vi referat fra aftenen og skriver visionen for vores område. Den vision læser kommunen i, når der laves nye planer for vores område.
Vi glæder os til at se dig.

INFO-MØDE på Koltgården

Fællesrådet indbyder til:
INFO-MØDE 30. OKTOBER kl. 19-21
i lokalcenter Koltgården.

Hvad sker der i Kolt-Hasselager?
Hvilke områder er udlagt til erhverv?
Hvor bliver der bygget boliger?
Hvilke planer er der for vores område?

Kom til Info-møde hvor en repræsentant fra Aarhus Kommune fortæller, hvad der er i gang her i området.

Info-mødet er også første skridt til at lave en beskrivelse af, hvad os der bor her i området har af ønsker til fremtidens Kolt-Hasselager. Den proces står Kolt-Hasselager Fællesråd for sammen med en arbejdsgruppe af repræsentanter fra idræts-, borger- og grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner osv. DU kan også være med. Men der er ingen forpligtelse. Du kan også blot suge information til dig den 30. oktober ?

Når salen i Lokalcenter Koltgården er fuld, lukkes dørene.