Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyt boligområde syd for Genvejen

I marts 2019 blev fællesrådet hørt om en forundersøgelse vedrørende en lokalplan for et kommende boligområde ved Lemmingvej, syd for Genvejen i det nordlige Hasselager.  Mod syd afgrænses området af boligområderne nord for Kolt Østervej og nord for Kolt Skovvej. Mod nord grænser området op til åbent land, mod nordøst op til Genvejen og mod sydøst op mod jernbanen. Ideen er at bruge området til lav boligbebyggelse i op til to etager. Fællesrådet pegede på, at man skal være opmærksom på at afvikle trafik til så stort et boligområde og på støj for beboerne.
Opdatering: Efter forundersøgelsen har Fællesrådet i august 2019 fået at vide, at der er ændret i sagen. Aarhus Kommune ønsker at rejse skov inden for området. som på det vedhæftede bilag er markereret ’udvidelse af området’. Dette område vil derfor ikke blive omfattet af den kommende lokalplan for boliger og daginstitution. Den præcise afgrænsning og udbredelse af skovrejsningen er endnu ikke kendt. I forbindelse med planlægningen af skoven og det nye boligområde vil der blive arbejdet på sammenhængene på kryds og tværs mellem bebyggelse, skov, natur, dyreliv, veje, stier m.m. Afgrænsningen af boligområderne/ de gældende kommuneplanrammer vil blive justeret i forbindelse med lokalplanen med det formål at tilgodese interesserne i byudvikling, landskab, natur, miljø og grundvand bedst muligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår der ligger et forslag til lokalplan eller hvornår området vil blive bebygget, muligvis om ca. 3-5 år.

Se Ny skov på vej

Se også invitation til markvandring og borgermøde vedr. ny skov

Se opdatering på kort:

KP ramme_220010LA

KP ramme_220312BO

KP ramme_220313BO