Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Mange projekter på vej i Kolt-Hasselager

På møde i Teknisk udvalg den 1. februar 2021 fik udvalget en orientering om, hvor meget der er på vej i Kolt-Hasselager. Det blev til et indblik i en række forskellige projekter. Få overblikket her

Innovationsdistrikt for vandteknologi. Her ligger nu en endelig lokalplan nr 1136, der handler om et område på 3,7 hektar som overgår fra landzone til byzone og samtidig gøres der plads til i alt 11500 m2 etageareal i op til 18 meters højde. Du kan her se mere om lokalplanen.

Rema 1000 ved Hovedvejen/Elmetoften: Denne lokalplan blev vendt på Teknisk Udvalg. Der var høringsfrist 28. januar og der indkom i alt 15 høringssvar.

De indkomne høringssvar vedlægges indstillingen for den endelige lokalplan som sendes til godkendelse i byrådet. Byrådet kan vælge at godkende lokalplanen med det samme, men ofte sendes den i Teknisk Udvalg med henblik på afklaring af specifikke forhold. Herefter behandles lokalplanen igen i byrådet, hvor den godkendes endeligt.
Læs også: Rema 1000 online borgermøde og Rema 1000 lokalplan er i høring

Kildeagervej 150 – lokalplan 1133. Området er ejet af en privat udvikler og lokalplanen skal gøre det muligt at opføre ca. 70 familieboliger i to etager som rækkehuse eller dobbelthuse. Høringsfristen er 11. februar 2021.
Lokalplan for Kildeagervej 150 nu i høring

Bygmagrunden – lokalplan 1148. Denne lokalplan er under udarbejdelse og gør det muligt at opføre ca. 70 boliger i to etager som rækkehuse eller lave etageboliger. Området er ejet af en privatudvikler og her lå før et Bygma byggemarked. Udkast til lokalplan er lige nu i intern høring i Teknik og Miljø (feb 2021). Planen kommer i offentlig fremlæggelse cirka 4 uger fra ultimo februar 2021. Mere info
Der har tidligere været afholdt borgermøde om planerne

Kolt Skole og boldbaner. Teknik og Miljø er i gang med at se på en plan fremsendt af Brugsforeningen Tryg i samarbejde med Fællesrådet. Der har været afholdt møde med Plan og Mobilitet og her er man blevet enig om at arbejde videre med det seneste mulighedsstudie fra C.F. Møller og altså ikke de tanker og planer, som er udarbejdet af Fællesrådet og Brugsforeningen. Fællesrådet forventer at blive indkaldt til møder.

56 boliger i stedet for fællesområde. Lokalplan 1021 spøger igen. Det drejer sig om området mellem Koltvej og Kolt Østervej. Her planlægger Teknik og Miljø 56 boliger i form af rækkehuse, dobbelhuse og kompakte parcelhusgrunde. Området har sårbare drikkevandsinteresser og i den lokale udviklingsplan, som borgerne her i Kolt-Hasselager har skabt, er det et klart ønske, at området bliver til en fælled med biodivers natur. Området er p.t. udlagt til fællesoffentligt areal. Se mere information

Seniorboliger på Kunnerupvej 139. Grundejer har sammen med en arkitekt henvendt sig til Teknik og Miljø med et ideoplæg til en planproes for at ændre anvendelsen af området, som i den gældende kommuneplan er udlagt til blandet bolig og erhverv. Området ligger p.t. i landzone. Der er tale om et areal på i alt 7000 m2, som foreslås indrettet med seniorbofællesskab. Ansøgningen er endnu ikke behandlet i Plan, som i første omgang vil afdække om andre grundejere inden for området kunne være interesserede i at indgå i en lokalplanproces

Boligområde øst for Lemmingvej ved Genvejen. Der går nu en proces i gang, som p.t. er i afklaringsfasen. Det vil sige, at der arbejdes på en afklaring af, om det kan lade sig gøre at lave boliger på et privatejet areal på cirka 7 hektar som ligger i landzone. Som skitserne ser ud nu er der tale om ca. 164 boliger fordelt på 100 familieboliger og 64 små boliger. Der bliver sandsynligvis tale om punkthuse i to etager og tæt-lav i form af rækkehuse i 1-2 etager. Området får vejadgang fra en kommende rundkørsel på Lemmingvej. Mere info Lokalplanen har navnet X008

Boliger og daginstitution vest for Lemmingvej ved Genvejen. Ideen er at det kommunalt ejerede arel på ca. 12,5 hektar, som ligger i kanten af den eksisterende bebyggelse og går ud mod den nye Hasselager Vildskov, skal blive til boliger og en daginstitution. Som skitserne ser ud nu er der tænkt i 51 familieboliger (åben-lav) og en daginstitution til seks grupper. Projektet er p.t. i tidlig fase. Mere info Lokalplanen har navnet X130

Derudover arbejder Plan og Vand & Natur med en strukturplan for tværgående stier i skovområdet ved Hasselager Vildskov og herunder videre til Lemming. Dette afventer dog en vedtagelse af lokalplan X130.