Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Referat fra infomøde 30. oktober 2018 om Kolt-Hasselager

Mødet handlede om den planlægning, der er i gang i Kolt-Hasselager fra Aarhus Kommunes side. Mødet blev afholdt 30. oktober 2018 for alle interesserede og med oplæg fra Planafdelingen i Aarhus Kommune.

Allerførst lidt forklaring inden du kigger på billederne i dette Oplæg 30.10.2018 – Kolt-Hasselager LILLE FIL

En kommuneplan: Er en plan, der konkretiserer de overordnede politiske mål for, hvordan et område skal udvikle sig og, hvad arealer kan bruges til i kommunen. En kommuneplan er dermed ramme for en lokalplans indhold. En lokalplan er den plan, der helt præcist siger, hvordan man kan bygge/bruge et lokalt specifikt område.

Den brune farve: Betyder at området i kommuneplanen er udlagt til bolig
Den pink: Udlagt til centerområde.
Den rosafarvede: Blandet bolig og erhverv
Blå: Erhvervsområde
Grønt: betyder i denne sammenhæng ejet af kommunen og pt. udlagt til rekreativt område.
Gul: Offentligt område
Så er der nogle områder, som kommunen ejer. De er på nogle af billederne farvet grønne. På andre er det udtryk for rekreativt område.

Siden “Igangværende sager”.
Nr 1: Den rosafarvede/Røde: Farven betyder blot, at det lige nu er blandet bolig og erhverv. Området Lindegården lige overfor Koltgården. Det drejer sig om Kunnerupvej og Buggesvej. Der er tale om seniorboliger. Flere grundejere skal blive enige om projektet. Sagen har primo november 2018 status som afventende i kommunen.
Nr. 2 og 3: Den gule farve betyder, at det er offentligt areal. Det drejer sig om boldbanerne bag Kolt Skole og så Kolt skole. Boldbanerne skal sælges, og man vil udvide boldbanerne ved hallen. Kolt skole skal også sælges. Der skal primært være boliger i området.
Nr 4: Fuglekærvej. Farven betyder, at det er offentligt areal. Der er et lokalplanudkast på vej med henblik på boliger.
Nr. 5: Den gamle rideskole. Farven indikerer at området er ejet af kommunen. Her er p.t. en stjernehøring i kommunen med henblik på at bygge tre etager ud mod Kolt Østervej faldende til to etager og herefter parcelhuse. Nu er der i kommunen overvejelser om alene to etager. Hele projektet er under gentænkning.
4+5 vil i sig selv betyde omkring 100 boliger. Eller deromkring.
Nr. 6: Farven indikerer at det ejet af kommunen. Syd for Genvejen ved Lemmingvej. Bemærk de særligt stiplede linjer. Her er både drikkevandsinteresser og særligt fokus på støjgener. Derfor overvejes at bygge i højden og benytte boliger som støjværn. Boligerne skal så særligt støjsikres.
Nr. 7: Farven indikerer at det er ejet af kommunen. EN dagligvarebutik ved Elmetoften 2d ved Hovedvejen. Kombineret erhverv og boliger. Her kommer en Rema 1000
Nr. 8: Farven indikerer at det er erhverv. Grunden kommer i udbud omkring 27. november. Udlagt til 1000 m2 butik og parkering. Kolt Skovvej/Hovedvejen – lige ved krydset.